Bế mạc Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X

Audio âm thanh 00:04:07
Chia sẻ: