Công bố quyết định về hưu, bổ nhiệm, điều động cán bộ

Audio âm thanh 00:02:25
Chia sẻ: