Công bố số liệu tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020

Audio âm thanh 00:02:25
Chia sẻ: